İletişim

Şenol Taban      : 0532 721 13 60
Eda Turanlı        : 0539 929 23 56
İsmail Kocaman:  0538 489 31 24
Sabit Tel            : 0466 475 21 25

e-mail: senoltaban@gmail.com
            bilgi@laperapansiyon.com